به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات در رابطه عاطفی

شجاع بودن به معنای عدم وجود ترس نیست. در واقع, شجاعت همواره با مقداری تردید و عدم اطمینان همراه است, اما فرد شجاع در هر صورت از این احساسات عبور میکند. این اصل در روابط عاطفی ما هم دیده میشود. وقتی تصمیم میگیرید وارد یک رابطه عاطفی شود, لزوما ترس خود را کنار نمیگذارید. اما … ادامه خواندن به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات در رابطه عاطفی